Utställningsansvarig i klubben samt utställningsgrupperna ansvarar för att arbeta enligt SÄK:s Allmänna Råd och riktlinjer för utställningar. Utställningarna är av stor betydelse för klubbens ekonomi.

Utställningsansvarig ansvarar för ansökan till SKK om utställning minst två år innan utställningstillfället

 • för att boka domare samt teckna avtal
 • för att årlig gruppträff genomförs
 • för att erforderligt utställningsmaterial och utrustning finns
 • för annonsering av utställningarna

Utställningsgrupper ansvarar

 • för att boka plats för utställning
 • för att priser, band, kokarder och rosetter finns
 • för att boka ringsekreterare
 • för att ombesörja tryckning av utställningskatalog
 • för att all utrustning är funktionsduglig
 • för att förtäring ska finnas på utställningsplatsen
 • för att serva domare och ringsekreterare
 • för att lämna ekonomisk redovisning till styrelsen senast två månader efter utställningstillfället

Utställningsansvarig och grupperna

 • Utställningsansvarig och grupperna ansvarar gemensamt
 • för att tänka ekonomiskt vad gäller domare, ringsekreterare, resor och boende
 • för att inom grupperna hålla ett liknande och strikt förhållningssätt gällande presenter till domare och ringsekreterare eftersom de av klubben får sina arvoden, reseersättning, mat och logi
 • för att hålla sig inom de budgeterade ramarna

Varje utställningsgrupp disponerar fritt över ett fastställt belopp per år i kostnadsersättning

Denna policy är antagen den 21 februari 2014 och gäller från den dagen och tills vidare.