Nya respektive gamla kvalitétspriser – jämförelse

 

ur nuvarande regler gällande 2010 ut,
för SÄK till 9 januari 2011
ur de nya reglerna gällande från och med 2011,
för SÄK från 10 januari 2011
Ck
En i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat, kan tilldelas certifikatkvalitet (Ck).

1:a pris
Typisk och i huvudsak korrekt byggd hund med påtagliga förtjänster och vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett mycket gott avelsresultat.

2:a pris
En i typ och byggnad god hund, vars exteriöra fel inte är mer framträdande än att den kan sägas vara ett gott avelsresultat

3:e pris
En i typ godtagbar hund, vars exteriöra fel inte är av mer allvarlig art än att den kan sägas vara ett godtagbart avelsresultat.

0 pris
Ska tilldelas hund som:
a)   är exteriört otypisk eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard.
b)   har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde.
c)   hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar
d)   i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg    från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Domaren ska särskilt signera 0 pris i resultatlistan om detta utdelats med anledning av punkt d) ovan. Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav.

Orsak till 0 pris ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.

KEP
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet kan ej prisbelönas (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

Certifikatkvalitet (Ck)
En i alla avseende typiskt och korrekt byggd hund med så framträdande förtjänster och så oväsentliga fel, att den är ett utmärkt avelsresultat, kan anses vara av certifikatkvalitet (Ck). Ck kan tilldelas så många hundar som domaren anser är av certifikatkvalitet.

Excellent (utmärkt)
Hund som mycket väl motsvarar rasens standard, och som presenteras i utmärkt kondition, visar ett harmoniskt välbalanserat temperament, håller utmärkt klass och har en utmärkt helhet. Dess utmärkta kvaliteter i förhållande till rasidealet tillåter att domaren kan bortse från smärre detaljfel. Hunden måste ha tydlig könsprägel.

Very good (mycket god)
Hund som väl motsvarar rasens standard, som är välbalanserad och i god kondition. Smärre fel kan tolereras, men inga som negativt påverkar helhetsintrycket. Denna bedömning kan endast ges till en hund av mycket god klass.

Good (god)
Hund som motsvarar rasens standard och vars exteriöra fel är av mindre framträdande karaktär.

Sufficient (godtagbar)
Hund som motsvarar rasens standard men som inte har rasens alla karaktärsdrag eller har bristande fysisk kondition.

Disqualified (diskvalificerad)
Ska tilldelas hund som
a) är exteriört otypisk för rasen eller har fel som anges som diskvalificerande i rasens standard.
b) har sådana anatomiska defekter att de väsentligt påverkar hundens hälsa och sundhet, med särskilt beaktande av rasens ursprung/funktion/användningsområde.
c) hanhund som inte har normalt utvecklade och normalt belägna testiklar.
d) i ringen visar aggressivitet eller tydligt flyktbeteende, dvs då hund kastar sig paniskt iväg från domaren och det inte finns någon möjlighet att närma sig hunden på naturlig väg.

Domaren ska särskilt signera Disqualified i resultatlistan om detta utdelats med anledning av punkt d) ovan. Andra avvikelser i mentaliteten ska bedömas enligt rasstandardens krav.

Orsak till Disqualified ska alltid anges i domarkritik och resultatlista.

Cannot be judged (kan inte prissättas – KEP)
Hund, som visas i sådant skick att domaren inte kan bilda sig en säker uppfattning om
dess kvalitet, kan i undantagsfall tilldelas omdömet Cannot be judged (KEP). Exempel på detta är om hunden har uppenbara brister i uppvisnings- och ringkultur (såsom ovana vid koppel eller valpigt temperament) eller visas i dålig kondition (är överdrivet mager eller fet). Detsamma kan gälla en så nyligen trimmad hund, att domaren inte kan göra en säker bedömning av kvaliteten på hundens hårlag. Vidare kan en hund på grund av skada visa upp sig så illa, att dess rörelser är svårbedömda.

”Översättning” gamla kontra nya prissättningen
i och med nya utställningsbestämmelser från 2011-01-10

jmfr-utstallning

 ”Översättningen” ska publiceras som information till domare, övriga funktionärer samt utställare.