Som medlem i Västerbottens Älghundklubb får du:

  • rätt att delta på utställningar, jaktprov och viltspårprov i någon av lokalklubbarna
  • Svenska Älghundklubbens tidskrift Älghunden
  • Personlig avelsrådgivning
  • Möjlighet att genom klubbarbete påverka Älghundklubbens syften

Medlemsavgiften för 2022 är 300 kronor.
Familjemedlem betalar 50:-. (Familjemedlem får inte Älghundsboken men är i övrigt en fullvärdig medlem.)

Avgiften sätts in på Svenska Älghundklubbens bankgiro 218-6179

Glöm ej skriva VBÄK som klubb och namn och fullständig adress. Medlemskort kommer på posten, så fort pengarna är registrerade hos SÄK.

 


Stadgar för SÄKs Lokalklubbar – Inledning

Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Älghundklubben.

Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Älghundklubbens stadgar och av SKK och Svenska Älghundklubben utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

I den mån stadgar för lokalklubb strider mot SKKs och/eller Svenska Älghundklubbens stadgar ska stadgar för lokalklubb anpassas så att överensstämmelse råder.

Inom SÄK ska de olika lokalklubbarnas stadgar vara identiska. Lokalklubbens stadgar ska fastställas av Svenska Älghundklubben

Utdrag ur stadgarna,

§ 3 MEDLEMSKAP

Enskild person kan bli medlem i lokalklubben. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslut om medlemskap kan inom ett år upphävas av SÄK eller SKK.

Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år. Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat lokalklubbens syften till hedersmedlem i lokalklubben.

Medlemskap upphör om medlem begär utträde, om medlem underlåter att betala föreskriven medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med SKKs stadgar. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKKs Disciplinnämnd.

Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade bestämmelser och föreskrifter.

Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottager hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKKs bestämmelser i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.

Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser.

OBS! Ni som betalar in sent på året – uppge vilket år som medlemskapet skall gälla.